Serdecznie gratulujemy!!!

Wersja do wydruku

Filipowi Banaszakowi z klasy IIIa, który uzyskał tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego.
Przystępując do ostatniego etapu konkursu uczeń musi wykazać się nie tylko wiedzą i umiejętnościami zdobytymi na lekcjach, ale także wykraczającymi poza zakres nauczania w gimnazjum.
Filip był zwolniony z pisania egzaminu gimnazjalnego z zakresu przyrody - uzyskał maksymalną ilość punktów. Wspaniały efekt jest wynikiem systematycznej pracy. Filip to uczeń ambitny, który nie marnuje swojego talentu.

Gratulujemy również Agacie Izydorczyk z klasy IIIa, która uzyskała tytuł Finalisty Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego.
W poszczególnych etapach konkursu Agata musiała wykazać się znajomością różnorodnych tekstów kultury znacznie wkraczających poza podstawę programową, a także umiejętnością posługiwania się pojęciami z zakresu teorii literatury i filmu. Obowiązywała ją znajomość kontekstów literackich, filozoficznych, kulturowych i religijnych. Agata musiała także wykazać się sprawnym operowaniem językiem, gdyż na wszystkich etapach wymagano od uczniów dokonywania celowych operacji na tekstach a także napisania dłuższej formy wypowiedzi.
Agata jest uczennicą bardzo ambitną i solidną, stawiającą przed sobą wysokie wymagania. Tytuł finalisty daje uczennicy pierwszeństwo w dostaniu się do wybranej przez siebie szkoły.

(E.P., M.R.)