Informacja prezesa spółki Trans Pegaz Sp. z o.o.

Wersja do wydruku

Informuję, że dojazdy dzieci do szkół podstawowych będziemy realizowali autobusami, w których codziennie dokonywana jest dezynfekcja pojazdu. Ponadto dokonujemy co najmniej raz w tygodniu ozonowania pojazdów.

W pojazdach, w których kierowca nie jest oddzielony od pasażerów cała obsługa autobusu (kierowca i opiekun) mają obowiązek noszenia maski lub przyłbicy.

Jednocześnie apelujemy do naszych pasażerów i ich opiekunów aby:

  1. w autobusie przebywało wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  2. dzieci do autobusu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
  3. jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do autobusu.
  4. należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.

Ponadto informujemy, że Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, nakłada na pasażerów obowiązek noszenia maseczek: §19. 1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 695), ust i nosa: 1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub statkach żeglugi śródlądowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, przeznaczonymi lub używanymi do przewozu osób oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie.

Obowiązku określonego w ust. 1 nie stosuje się w przypadku: dziecka do ukończenia 4. roku życia lub osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa(okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane). Jednocześnie prosimy o przyjęcie naszej informacji i wysłanie jej do wszystkich szkół.

z poważaniem,
Maciej Zegar
Prezes Zarządu