Zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

Wersja do wydruku

W terminie od dnia 10 lutego 2021 r. do dnia 26 lutego 2021 r. trwają zapisy dzieci z rocznika 2014 do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią koronawirusa uprzejmie prosimy o pozostawianie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych w skrzynce podawczej przy wejściu do szkoły. Prosimy zwrócić uwagę, aby dokumenty były kompletne i podpisane przez rodziców we wszystkich oznaczonych miejscach.

Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji można kierować telefonicznie: 062 747-20-01.

Czyste druki rekrutacyjne udostępnione będą przy wejściu do szkoły lub można je pobrać w wersji elektronicznej ze szkolnej strony internetowej.

 

Dokumenty rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022:

 1. Zgłoszenie dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły (miejscowości: Cielcza, Osiek, Cząszczew, Wilkowyja, Annapol, Łuszczanów, Kadziak, Bachorzew, Hilarów, Tarce) - do pobrania tutaj
 2. Wniosek dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły - do pobrania tutaj

 

Publikacja przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów:

 1. listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły - 9 marca 2021 r.
  po publikacji list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły, tj. w terminie od 10 marca 2021 r. do 15 marca 2021 r., rodzice kandydatów składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia (dotyczy tylko dzieci zamieszkałych poza obwodem szkolnym) - do pobrania tutaj
 2. listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły - 16 marca 2021 r.

 

ZASADY PRZYJMOWANIA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Cielczy przyjmuje się:
  1. dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Cielczy na podstawie zgłoszenia rodziców,
  2. dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Gminy Jarocin,
  3. w szczególnych przypadkach mogą zostać przyjęte dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z terenu innych gmin, po wcześniejszych uzgodnieniach między organami prowadzącymi szkoły,
  4. dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Cielczy, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła podstawowa, listę uczniów przyjętych do klasy pierwszej ustala Komisja Rekrutacyjna w składzie wicedyrektor oraz trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej, na podstawie następujących kryteriów:
  1. dogodne położenie szkoły odnośnie miejsca zamieszkania kandydatka lub miejsca pracy jednego z rodziców - (1 pkt),
  2. miejsce realizacji wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez kandydata - (1 pkt),
  3. zapewnienie pełnej realizacji potrzeb dziecka, jego rodziny, szczególnie potrzeby bezpieczeństwa i opieki po zajęciach pozalekcyjnych - (1 pkt),
  4. absolwenci przedszkola (oddziału przedszkolnego) znajdującego się w pobliżu szkoły - (1 pkt).
 3. Kryteria, o których mowa w pkt 2, oraz warunki podaje do wiadomości kandydatom dyrektor poprzez umieszczenie pisemnej informacji na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.
 4. Informacje dotyczące pkt 2 uzyskuje się na podstawie oświadczenia - załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły.

 

TERMINARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zarządzenie Burmistrza Jarocina - do pobrania tutaj

l.p. rodzaj czynności termin w postępowaniu rekrutacyjnym termin w postępowaniu uzupełniającym
1. złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 10–26.02.2021 r. 1–2.07.2021 r.
2. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1–8.03.2021 r. 5–7.07.2021 r.
3. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz informacji o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danej szkoły podstawowej 9.03.2021 r. 8.07.2021 r.
4. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 10–15.03.2021 r. 9–14.07.2021 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc 16.03.2021 r. 15.07.2021 r.

 

OBWÓD SZKOLNY

Ustalony obwód dla publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Cielczy obejmuje następujące miejscowości: Cielcza, Osiek, Cząszczew, Wilkowyja, Annapol, Łuszczanów, Kadziak, Bachorzew, Hilarów i Tarce.